โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งพลับ  ตำบลสมอทอง  อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
เบอร์โทรศัพท์ 0626154782
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านทุ่งพลับโดยย่อ
          โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ได้ตั้งขึ้น       
เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2518  โดยราษฎรหมู่ที่ 9  และพระจวน  สุนทโร  เจ้าอาวาส  สำนักสงฆ์หิน            
โดยใช้สถานที่ของสำนักสงฆ์เป็นที่เรียนชั่วคราว  เปิดทำการสอนครั้งแรก 2 ชั้นเรียน คือ ประถมศึกษาปีที่ 1-2        
มีนักเรียน  28  คน  มีครู  1  คน  คือ นางสาวยุพา  ทิพย์ศักดิ์   ซึ่งเป็นครูคนแรกและครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน
          ในปีต่อมาจึงได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน  ซึ่งเป็นที่สาธารณะของหมู่บ้าน มีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 
โดยชาวบ้านได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้ ๑ หลัง
 
ปัจจุบัน
          เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 128 คน
มีอาคารเรียน ป1 ข 1 หลัง อาคารอนุบาล 1 หลัง ห้องพักครู 1 หลัง ห้องสมุด 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง
ห้องน้ำ 2 หลัง 6 ห้อง
 
บุคลากร
          นางณัฐณิชมล  พรมรุ่ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพลับ และมีบุคลากรครู ทั้งหมด 8 คน
ครูพี่เลี้ยงเด็ก 1 คน ครูจ้างสอน 1 คน ครูธุรการ 1 คน และนักการภารโรง 1 คน