โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งพลับ  ตำบลสมอทอง  อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
เบอร์โทรศัพท์ 0626154782
ปฐมวัย

นางสาวเจนจิรา รัตนบุรี
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาววิลาสินี รักษภักดี
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2