โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งพลับ  ตำบลสมอทอง  อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
เบอร์โทรศัพท์ 0626154782
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอนันต์ หมื่นอะเส็ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสุภาวดี สมภักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวลักษมี ศรีชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6